Poziv za Glavnu skupštinu Društva

P A P U K
dioničko društvo
za promet i preradu žitarica
N A Š I C E

Broj: 271/20
Našice, 17.07.2020.

   Temeljem članka 277. stavak 2., a u svezi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka ( NN 40/19) te u skladu sa Statutom dioničkog društva PAPUK d.d. Našice, Kolodvorska 1, Uprava Druš;tva - direktor saziva

REDOVITU
G L A V N U   S K U P Š T I N U
koja će se održati 26.08.2020. godine s početkom u 13,00 sati u Našicama, u prostorijama Uprave Društva Kolodvorska 1
 

Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se slijedeći

D n e v n i   r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2019. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
4. Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća
5. Razmatranje i usvajanje godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2019. godini
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova u 2019. godini
8. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2019. godini
9. Izbor ovlaštenog revizora Društva za 2020. godinu
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

     Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donose slijedeće

ODLUKE

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2019. godinu.
Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.
Ad. 4. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za 2019 godinu.
Ad. 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2019. godinu
Ad. 6. Donosi se odluka o raspodjeli dobiti ) ostvarenog u 2019. godini
Ad. 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova za 2019. godinu.
Ad. 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.
Ad. 9. Za ovlaštenog revizora u 2020. godini izabire se revizorska tvrtka Konto L d.o.o., za usluge revizije i računovodstva, dr. Ante Starčevića 16, Sisak, OIB: 94034507000.
Ad.10.Glavna Skupština imenuje slijedeće članove Nadzornog odbora:
1. Josip Plodinec, Velika Gorica, Ulica Nikole Bonifačića 32, OIB: 52644763881
2. Franjo Plodinec, Staro Čiče, Seljine brigade 43, OIB: 09399450965
3. Vesna Butorac, Sisak, Nadbiskupa Posilovića 15, OIB: 68979690285

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici koji su upisani u registar dionica kod SKDD i koji se najkasnije 6 dana prije održavanja Skupštine prijave za sudjelovanje na Skupštini.

Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva.

Uvid u materijale za Skupštinu, kao i obrasci prijave i punomoći bit će dostupni dioničarima, odnosno njihovim punomoćnicima od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine svakim radnim danom od 10,oo do 14,oo sati u Upravi Društva, Kolodvorska 1, Našice.

Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka dostupan je na internetskoj stranici Društva www.papuk.hr

Ukoliko ne postoji kvorum, nova sjednica Glavne skupštine održat će se 16.09.2020. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 031/ 618-190.

PAPUK d.d.
Našice, Kolodvorska 1 

Preuzmite obrasce:
Obrazac Prijava za sudjelovanje (.pdf)
Obrazac za Punomoć (.pdf)

 


Povratak na O nama

  • PAPUK d.d. NAŠICE
    Kolodvorska 1, Našice
    tel. (031) 618 190
    fax. (031) 618 282
    e-mail. info@papuk.hr

Download brosure Download brosure